dimecres, 19 de novembre de 2008

QUÈ ÉS EL QUE REBUTGEM DEL PROJECTE DE LLEI?


http://www.lleieducacio.cat/
Una vegada llegit el projecte de llei, hem arribat a la conclusió de que hi estem en contra perquè...

· No assegura la igualtat de drets i deures de tots els centres sostinguts amb fons públics ja siguin públics o concertats ni l’accés i distribució equitativa de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

· No assegura la gratuïtat de l’escolarització ni regula la limitació dels preus públics de les activitats complementàries.

· No garanteix que el model d’atenció a la infància 0-3 anys es desenvolupi amb qualitat i universalitat.

· No desenvolupa una concepció de l’educació al llarg de la vida

· No consolida un model basat en la participació i la implicació social en l’educació.

· No hi ha un comprimís suficient de finançament

· Ni dóna solució als problemes reals de l’educació del nostre paísQUÈ DEMANEM QUE INCORPORI AQUEST PROJECTE DE LLEI?

Reivindiquem d’aquesta Llei solucions possibles per als problemes de l’educació:


· Increment d’inversió educativa fins arribar al 6% del PIB.

· Compromís de les administracions amb l’escola pública com a eix i referent de la qualitat del servei públic de l’educació.

· Escolarització de tot l’alumnat amb criteris de qualitat i equitat entre tots els centres sostinguts amb fons públics.

· Gratuïtat efectiva de l’ensenyament obligatori.

· Reducció de les ràtios alumne/grup

· Dotació dels recursos necessaris als centres per atendre tot l’alumnat en funció de les seves necessitats.

· Implicació de les famílies en els processos educatius.

· Construcció de nous equipaments escolars i dignificació i manteniment del centres existents

· Ampliació de la xarxa de centres educatius, incrementant el nombre de centres públics, amb una planificació acurada de les necessitats reals.DEFENSEM UN SISTEMA EDUCATIU QUE CONTRIBUEIXI A LA COHESIÓ SOCIAL, L’EQUITAT I LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE TOTA LA CIUTADANIA, QUE COMPENSI LES DESIGUALTATS SOCIALS, ECONÒMIQUES I CULTURALS.

Les organitzacions sindicals, les associacions de pares i mares, els moviments de renovació pedagògica i organitzacions d’estudiants, estem a favor de presentar les següents esmenes conjuntes per a millorar la llei.

ESMENES:

a) El servei públic d’educació.

El caràcter públic i gratuït de l’educació, definit com un dret de ciutadania i on tots els centres que siguin finançats amb fons públics garanteixin condicions de igualtat i equitat per atendre a tot l’alumnat.

· Millorant els instruments per garantir l’escolarització equilibrada.

· Garantint la qualitat educativa amb ràtios adequades, i condicions materials i recursos professionals adequats per a la inclusió educativa i l’atenció a la diversitat.

· Compromís de l’administració educativa de fer, de l’escola pública, referent de qualitat del servei públic d’educació de Catalunya.b) La participació de tots els sectors implicats en l’educació garantint la participació democràtica dels professionals de l’educació, mares i pares i alumnat i personal d’administració i serveis.


c) El finançament de l’educació.

El compromís d’arribar al 6% del PIB ha de ser recollit per la Llei i assumit pel Parlament. Per garantir la cohesió social i el desenvolupament econòmic, l’educació ha de ser una prioritat i s’ha d’avançar en la seva gratuïtat i en la seva millora.


d) Laïcitat.

L’educació pública s’ha de sustentar en els valors democràtics, de respecte, solidaritat, i de lliure pensament, on totes les opcions religioses i ideològiques es puguin expressar de forma lliure i responsable.


AJEC – CCOO - FAPAC – FAPAES – MRP - UGT

Drets d'imatgeTota la informació continguda en aquest blog és de domini públic,és d'elaboració pròpia o s'ha obtingut de la xarxa lliurement i no s'usa amb fins lucratius ni comercials. Si hagués algun element que estigués protegit per drets d'autor o d'imatge i no desitges que aparegui aquí, ens ho comuniques i serà eliminat.

Gràcies!!