dijous, 3 de febrer de 2011

Compartim el Temps!


Compartim el Temps!

Les nenes i els nens sovint reprodueixen els comportaments de l’entorn social, dels pares i mares, per això, és molt important educar-los des de la primera infància en un model igualitari en què les tasques de cura i domèstiques siguin compartides per tota la família, fins i tot pels infants, ja que també tenen la seva petita, però important, part de responsabilitat.

Si bé és cert que en els últims anys ha hagut un canvi progressiu en els rols socials entre homes i dones i cada vegada hi ha més homes s’impliquen en les feines familiars i domèstiques, cal continuar fent visibles les desigualtats de gènere en la distribució de les responsabilitats de la llar i de la cura de les persones a càrrec, que encara sovint recau sobre les dones.

L’ús desigual del temps provoca discriminacions socials atès el no reconeixement del valor del treball i aportacions de les dones. Donar valor al temps destinat al treball de cura i a les tasques familiars i domèstiques i considerar-lo com un temps imprescindible per a la nostra salut i el desenvolupament de la nostra vida quotidiana, és una qüestió essencial per avançar cap a un canvi en la cultura del temps més humana i més equitativa entre homes i dones.

Per promoure aquest canvi cultural, les escoles també són un agent educatiu i socialitzador fonamental, per tant, un dels objectius és buscar la complicitat dels centres educatius i dels professors i professores per desplegar activitats de sensibilització amb els alumnes.

En aquest sentit, animem a tothom per fer el treball conjunt entre famílies i la comunitat a fi i efecte d’avançar cap a una nova cultura i distribució dels temps.Compartim les responsabilitats

La coresponsabilitat ens aporta beneficis a tota la família: crea relacions emocionals positives, facilita la comunicació en la mediació de conflictes i crea un entorn a la llar més agradable.


Compartim les tasques de la llar

La coresponsabilitat significa assumir i compartir, la presa de decisions i la planificació de les tasques necessàries per al benestar de tota la família.

Compartim el lleure

La coresponsabilitat pot aconseguir molts beneficis per a tots i totes: garanteix la igualtat entre homes i dones, fomenta les relacions sense tensions ni conflictes, i permet gaudir d’un temps d’oci equitatiu per a tota la família.

Compartim la cura personal i la dels altres

La coresponsabilitat ens fa valorar les relacions i els vincles positius entre les persones de la família. És bo que cada una d’elles vetlli perquè tothom s’hi sentin a gust i ben atès.

Compartim per gaudir en família!

+ informació Compartim el Temps

Capsa d'eines
Capsa d'eines
Guia i recull de tallers, activitats, contes i altres materials educatius 

Drets d'imatgeTota la informació continguda en aquest blog és de domini públic,és d'elaboració pròpia o s'ha obtingut de la xarxa lliurement i no s'usa amb fins lucratius ni comercials. Si hagués algun element que estigués protegit per drets d'autor o d'imatge i no desitges que aparegui aquí, ens ho comuniques i serà eliminat.

Gràcies!!