dimarts, 12 de març de 2013

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR 2013-2014: 11 a 22 Març

Preinscripcions: 
Presentació de sol·licituds: de l'11 al 22 de març de 2013, ambdós inclosos. Recomanable presentar-la personalment al centre triat en primera opció.

Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 11 d'abril de 2013.

Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 12 d'abril de 2013 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.

Termini per presentar reclamacions: 12, 15 i 16 d'abril de 2013.

Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 22 d'abril de 2013.

Publicació de l'oferta final: 17 de maig de 2013.

Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 24 de maig de 2013

Matrícula:

Segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'educació secundària obligatòria: del 10 al 14 de juny de 2013, ambdós inclosos.
Segon, tercer i quart curs d'educació secundària obligatòria o de confirmació de plaça assignada en cas de l'alumnat pendent de l'avaluació de setembre: del 25 al 28 de juny de 2013, ambdós inclosos.
Educació secundària obligatòria pendent de l'avaluació de setembre (matrícula extraordinària): del 6 al 10 de setembre de 2013, ambdós inclosos.

Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos)

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat(només per al criteri/s de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció)

Criteris generals

Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin.
Quan l'alumne o alumna té germans escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció: 40 punts.

Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.
Aquesta puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció.
Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet.
Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència del centre:30 punts.
Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili habitual és al mateix districte municipal on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.
Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.
Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans: Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris: Si l'alumne o l'alumna forma part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.
Si l'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.
Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.

Drets d'imatgeTota la informació continguda en aquest blog és de domini públic,és d'elaboració pròpia o s'ha obtingut de la xarxa lliurement i no s'usa amb fins lucratius ni comercials. Si hagués algun element que estigués protegit per drets d'autor o d'imatge i no desitges que aparegui aquí, ens ho comuniques i serà eliminat.

Gràcies!!