dijous, 5 de novembre de 2015

RESUM CONSELL ESCOLAR 15 D'OCTUBRE DE 2015

Hola famílies, us adjuntem el resum del consell escolar del 15 d'octubre, podeu consultar tots els resums a la pàgina "resum consells escolars" d'aquest blog.

RESUM CONSELL ESCOLAR 15/10/2015


La cap d´estudis presenta el Pla Anual del Centre pel curs 2015-16. És un document molt detallat i extens i per tant es comenten els punts més destacables i les novetats.

Dins de l ´àmbit pedagògic el més destacable és el programa d´IMPULS A LA LECTURA. Es durà a terme a través de la formació ILEC a tots els mestres de l´escola, que reforçarà els seus coneixements i permetrà que es pugui efectuar una diagnosi de primer a sisè de la situació lectora dels alumnes a l ´escola i per una altra banda a nivel dels alumnes varies accions:

- Reforçar el llenguatge oral (diàleg i conversa) a educació infantil.

- Realitzar 3 sessions setmanals en grup reduït a 1r per treballar la lectura i l’escriptura

- Planificar activitats per dinamitzarels 30 minuts de lectura diaris de 1er a 6è

- Apadrinament lector mensual de cicle superior als alumnes de P5 i cicle inicial

- Treballarl’ortografia a 5è seguint el mètode“Bona ortografia sense esforç”

Altres punts destacables:

- Realització de reunions a inici de curs i reunions al llarg del cursa mb les tutores, la mestra d’EE, els especialistes i la Cap d’Estudis per revisar les peculiaritats de cada aula i analitzar i programar els suports necessaris a cada grup i l’atenció individualitzada a l’alumnat. Continuar amb el suport escolar als alumnes que ho necessitin, els dilluns i dimecres al migdia , i aquest any impartit pel propi tutor de cada curs.

- Vetllar per la coordinació interna i amb secundària. Realitzar reunions pedagògiques en cicle per potenciar el treball coherent dels aspectes metodològics i didàctics de la nostra pràctica educativa.

Dins de l´àmbit de Gestió van destacar l´acondicionament de la tercera planta de

l´escola i dins de l´àmbit organitzatiu, donar a conèixer el PEC (projecte educatiu del centre) i les NOFC (normes d´organització i funcionament del centre) a les families.Celebracions i festesescolars:

CASTANYADA.30 D’OCTUBRE: EI i CI activitats a l’escola. CM i CS sortida relacionada amb la tardor

SETMANA DE LA MÚSICA DEL 16 AL 20 DE NOVEMBRE: Actuacions musicals a l’escola

NADAL.21 DE DESEMBRE: Concert de Nadal EI i CI. 22 DE DESEMBRE: Tió, amic invisible

CARNAVAL.5 DE FEBRER: Festa a l’escola a la tarda.

SANT JORDI. 22 d’Abril.: Jocs Florals, bibliopati, apadrinament

lector...

CONCERT PER LES FAMÍLIES.20 DE JUNY: .Actuació de CM i CS. Tercer trimestre.

FI DE CURS. 21 DE JUNY: .Activitats lúdiques i comiat de 6è.


Torn de comentaris i preguntes:

- Els pares del consell fan el suggeriment a l ´escola per tal que la informació escrita a les families no arribi duplicada i nomès es faci entrega d´undocument per familia. La directora estàcompletamentd´acordambaquestestalvi i tenenpendentdesprès de finalitzar totes les reunionsd´inici de cursamb les families i confirmar les adreces de correuelectrònic, fer arribar tota la infirmacióvia mail.

- Els pares pregunten a l ´escola per la possibilitat de que siguinalguns pares voluntarisels que puginfer de monitors a l ´hora de portar elsnens a la piscina i aixíestalviar el preu del monitoratge. El consell explica les dificultats que podrien derivar-se d´aquestapràctica i recorden que serveissocials poden col.laboraramb un màxim del 80 % del preu de les excursionsamb les familiesmésdesfavorideseconòmicament.

- Elsprofessors i l´equipdirectiu també animen a les families si volencol.laborar a dins de l´escolaamb el professorat. Es destaca la labor dels pares a l ´hort i la col.laboraciól´anypassat de la Paula Rodriguez (mare del Manuel de sisè i la Laia de P3) a plàstica .També la Núria F. mare de l'escola (Eprahm de 3r) va fer una sessió de dibuix de P3 a 6è relacionada amb el projecte de cada cicle i elsalumnes de cinquè van fer un taller de suport vital amb la Montse Delgado (mare de la Marta de 5è i el Xavier de 3r).


- El Manuel Cobos s´ofereix per fer un taller de ReanimacióCardio-Pulmonar tant a professorscom a alumnes. La Montse Delgado informa a l´escola de que la regidora de l´educació de l ´Ajuntament no ha formalitzatelstallers de RCP amb el ConsellCatalà de Resucitacióperquètenien la possibilitat de fer cursos de primersauxilisamb la Creu Roja i están disponibles en el PlàEducatiud´Entorn. L´escola confirma que per aquestany no han estatescollits. 

Drets d'imatgeTota la informació continguda en aquest blog és de domini públic,és d'elaboració pròpia o s'ha obtingut de la xarxa lliurement i no s'usa amb fins lucratius ni comercials. Si hagués algun element que estigués protegit per drets d'autor o d'imatge i no desitges que aparegui aquí, ens ho comuniques i serà eliminat.

Gràcies!!